Bijschrift Tabel Boven Of Onder? - Apúntateuna (2023)

Tabel

Bijschrift Tabel Boven Of Onder?

 • Bijschrift Tabel Boven Of Onder? - Apúntateuna (1) Josemaria
 • 29.05.2023
 • 0
 • 28

Bijschrift Tabel Boven Of Onder? - Apúntateuna (2)
Volgnummer en titel/bijschrift – Het volgnummer zorgt ervoor dat tabellen, figuren en afbeeldingen geordend zijn, zodat deze gemakkelijk kunnen worden opgezocht. De volgnummers van de tabellen, figuren en afbeeldingen laat je apart van elkaar oplopen. Bij figuren en afbeeldingen worden het volgnummer en de titel aan de onderkant geplaatst. Ook hier wordt ‘Figuur’ of ‘Afbeelding’ met hoofdletter geschreven, waarna deze samen met het volgnummer in het cursief komen te staan. De titel of het bijschrijft daarentegen niet.

Waar plaats je een Figurenlijst?

Waar hoort de tabellen- en figurenlijst in je scriptie? Waar plaats je deze lijst in je scriptie? Deze plaats je vooraan in de scriptie na de inhoudsopgave.

(Video) Verwijzingen - Lijst van figuren

Wat moet er in een bijschrift?

Word voor Microsoft 365 Outlook voor Microsoft 365 Word 2021 Outlook 2021 Word 2019 Outlook 2019 Word 2016 Outlook 2016 Word 2013 Outlook 2013 Meer.Minder U kunt bijschriften toevoegen aan afbeeldingen, vergelijkingen of andere objecten. Een bijschrift is een genummerd label, zoals ‘Afbeelding 1’, dat u kunt toevoegen aan een afbeelding, een tabel, een vergelijking of een ander object. 1. Tekst die u selecteert of typt.2. Nummer dat door Word voor u wordt ingevoegd Als u achteraf bijschriften toevoegt, verwijdert of verplaatst, kunt u de nummers van de bijschriften eenvoudig in één keer bijwerken. U kunt deze bijschriften ook gebruiken om een lijst te maken met de items die u van een bijschrift hebt voorzien, zoals een lijst met afbeeldingen of een lijst met vergelijkingen.

Wat zet je onder een afbeelding in een verslag?

Figuur – De verwijzing bestaat uit vier delen: in de tekst, boven de figuur, onder de figuur en in de bronnenlijst. De opmerking onder de figuur mag in een kleinere letter.

In tekst

, in Figuur X,

boven figuur: nummer figuur en titel

Figuur X Titel figuur

Onder figuur: opmerking

Opmerking. Overgenomen uit Hoofdtitel cursief (p. X) door A. Auteur, jaar van uitgave, Naam uitgever. Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.

Bronnenlijst: gegevens publicatie waar de figuur vandaan komt

(Video) The Clocks By Agatha Christie Full Audiobook.

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel cursief, Naam Uitgever. «In Figuur 1 laten we de bezoekcijfer zien van de webpagina.» Figuur 1 Bezoekcijfers tweede helft 2019 webpagina HAN over APA Opmerking. Overgenomen uit Bezoekerscijfers tweede helft 2019 webpagina’s HAN over APA. Gegevens afkomstig van Digitaal Studiecentrum, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 10 januari 2020. Bronnenlijst: Digitaal Studiecentrum HAN. (2020). Bezoekerscijfers tweede helft 2019 webpagina’s HAN over APA,

See also: Ideaal Gewicht Vrouw Tabel?

Wat staat in een tabel bovenaan een kolom?

How to add Tables and Figures in academic papers: APA 7th edition

Rijen en kolommen Tabellen kom je overal tegen. Ze worden gebruikt om informatie overzichtelijk en duidelijk te laten zien. Voordat je een tabel kun aflezen of kunt tekenen, moet je natuurlijk weten hoe een tabel in elkaar zit. Voorbeeld In het voorbeeld hierboven zie je een tabel over de kosten van verschillende formaten papier. Een tabel bestaat uit rijen en kolommen. De rijen gaan van links naar rechts. In deze tabel geven ze de aantallen aan. De kolommen zijn de hokjes van boven naar onderen.

 1. In deze tabel geven ze de formaten aan.
 2. Je ziet in de tabel dat de kosten van het papier bij een aantal van 1.000 per papierformaat verschilt.
 3. In de rij van het aantal van 1.000 kun je per kolom en per formaat zien hoeveel het kost.1.000 A4’tjes kosten €134,-.
 4. Deze tabel bestaat uit 6 rijen met aantallen en 4 kolommen met formaten.

Rijen en kolommen

Een tabel bestaat uit rijen en kolommen. Bij een rij gaat het om de horizontale hokjes van links naar rechts. Bij een kolom gaat het om de verticale hokjes van boven naar beneden.

: Rijen en kolommen

Wat is een tabel en figuur?

Gepubliceerd op 2 april 2021 door Julia Merkus, Bijgewerkt op 18 november 2022. Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. Een tabel geeft kort en begrijpelijk informatie (vaak getallen) weer in rijen en kolommen. Een figuur is iedere andere afbeelding of illustratie die je toevoegt aan je tekst.

(Video) APA-richtlijnen 7e editie: Afbeeldingen: Tabellen en Figuren

Dit kan een staafdiagram zijn, maar bijvoorbeeld ook een foto. Tabellen en figuren brengen ieder op een andere manier informatie over, maar bij een tekst in APA-stijl krijgen ze een gelijksoortige opmaak. Ze worden voorafgegaan door een nummer en titel en gevolgd door een verklarende noot (indien nodig).

Als je tabellen en figuren hebt overgenomen uit een bron dan is het belangrijk dat je deze bron duidelijk vermeldt. Bekijk ons uitgebreide artikel over het overnemen van figuren en tabellen,

See also: Lengte Ski Kind Tabel?

Wat is een tabelvorm?

Wat is een tabel? Een tabel is een middel waarmee van gegevens in rijen en kolommen worden geordend. Het gebruik van tabellen is alomtegenwoordig in communicatie, onderzoek en data-analyse. Tabellen worden o.a. gebruikt in de gedrukte media, handgeschreven notities, computer software.

 1. Voorbeelden van tabellen zijn financiële verslagen, uitzendschema’s en sportuitslagen, prijslijsten.
 2. Gebruik geen tabel om je pagina in te delen.
 3. Tabellen dienen daar niet voor.
 4. Tabellen zijn bedoeld om ‘tabulaire’ informatie in op te nemen, zoals loonoverzichten, prijstabellen of vergelijkingstabellen.

Daar is wat voor te zeggen als je het begrip «semantiek» bij de zaak betrekt. Tabelvorm is de informatie die wordt weergegeven in een tabel, en die logisch geordend kan worden in kolommen en rijen. We zien de kolom- en rijkoppen die uitleg geven over de gegevens in elke cel.

 • Een voorbeeld:
 • Chris Coyier,, September 19, 2013
 • JI
 • 2017-01-08 16:28:01

concept & design – Entreprise de modes et de manières modernes 2012-2015 Modern Ways

 1. Braziliëstraat 38
 2. 2000
 3. Antwerpen
 4. België

: Wat is een tabel?

Hoe verwijs je naar een figuur in de tekst?

Figuur – Met een figuur kan informatie overzichtelijk gepresenteerd worden, bijvoorbeeld een grafiek of staafdiagram. Gebruik bij de verwijzing in de tekst een hoofdletter, bijvoorbeeld: zie Figuur 2 en niet: zie de figuur op de volgende pagina. Foto’s, tekeningen en andere afbeeldingen worden ook figuur genoemd. Een figuur heeft twee, eventueel drie, onderdelen:

 1. Nummer en beschrijving: het nummer van de figuur, zodat er in de tekst naar verwezen kan worden, en een beschrijving, cursief.
 2. Afbeelding (diagram, foto, illustratie, etc.)
 3. Extra toelichting (eventueel)
See also: Wanneer Groene Tabel Toepassen?
(Video) Verwijzen naar hoofdstuk, figuur of tabel in tekst Word (kruisverwijzing maken)

Een figuur kan gebaseerd zijn op eigen onderzoek of (gedeeltelijk) op externe bronnen. Bij een zelfgemaakte foto, tekening of andere afbeelding komt geen bronvermelding, wel een verwijzing in de tekst en boven de figuur. Zelf een figuur maken?

 • Kijk bij § 4.1.2 (voorbeelden 131, 132 en 133) van De APA-richtlijn uitgelegd
 • Zie ook The APA Team: Tabellen en figuren
 • Zie ook The APA-Team: Tabellen en figuren: Veelgestelde vragen
 • Zie voor voorbeelden The APA-Team: Het grote figuren blogbericht

Zelf een afbeelding maken met een webapplicatie, bijvoorbeeld een infographic met Canva ? Zie APAstaartje: Infographic, Zelf een PowerPoint maken met bestaande afbeeldingen? Zie The APA-Team: PowerPoint,

Wat zijn de APA regels?

Wat zijn APA-richtlijnen? – APA-richtlijnen zijn regels voor de opmaak en notatie van bronverwijzingen en citaten in het theoretisch kader, de opmaak van figuren en tabellen in het resultatenhoofdstuk en de bronnenlijst aan het einde van je scriptie.

Hoe maak je je verslag mooier?

Stap 4: wat je WEL moet doen – Het magische woord is overzicht, Je pagina’s moeten rustig ogen, het liefst allemaal dezelfde opmaak en indeling hebben, niet teveel afbeeldingen bevatten en ook niet teveel verschillende kleuren bevatten (bij voorkeur gewoon zwarte tekst).

Ies één bepaalde kleur, lettertype en indeling voor je werkstuk, niet elke pagina iets anders. Het voorblad idem dito. Vergeet niet de titel (die je bij de eerste stap hebt bedacht, hoop ik) erop te zetten. Ook je naam, klas en het vak waarvoor je het verslag maakt zijn belangrijk om te vermelden. Tussenkopjes of hoofdstuktitels – die je hopelijk ook bij stap 1 hebt bedacht – mogen natuurlijk wel een afwijkende opmaak hebben: maak ze bijvoorbeeld dikgedrukt.

Wel zo handig.

Hoe benoem je een grafiek?

Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling. Klik onder Labels op Grafiektitel en klik vervolgens op de gewenste optie. Selecteer de tekst in het vak Grafiektitel en typ een titel voor de grafiek.

Crocs Maten Tabel?
(Video) How to Insert Figure Captions and Table Titles in Microsoft Word
Tabel Opmaak Verwijderen Excel?

Videos

1. How to Add Heading Numbers to Table Titles and Figure Captions in Microsoft Word (PC & Mac)
(Erin Wright Writing)
2. Van APA naar Beter 2021 - gebaseerd op APA7!
(Studiecentra HAN)
3. How To Create A Dynamic Report In Excel From Any Table In ONE CLICK + FREE DOWNLOAD
(Excel For Freelancers)
4. How To Track All Of Your Bills & Payments With This Excel Accounts Payable Manager [FREE Download]
(Excel For Freelancers)
5. How To Create An ID Card With Bar Codes In Excel [Employee Manager Pt. 11]
(Excel For Freelancers)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 07/10/2023

Views: 5759

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.